FONDS

De belegging

Er wordt geïnvesteerd in gasloze woningen en appartementen in Nederland. Omdat het merendeel van de aangekochte woningen voldoet aan de ministeriele Regeling Groenprojecten 2016, kan een rentekorting op de financiering worden bedongen van 0,5%. Het financieringsniveau, dat bij aanvang 42% is, is bewust relatief laag gekozen.

Maximaal 10% van de inleg wordt geïnvesteerd in een liquide vastgoed ETF (de Think Global Real Estate UCITS ETF), waarmee liquiditeit wordt geboden voor participanten die hun participaties te gelde willen maken. Deze ETF belegt in een wereldwijd gespreid mandje van 100 zeer liquide vastgoedaandelen. Meer over de ETF leest u in de Essentiële Beleggersinformatie.

Laag financieringsniveau

Vergeleken met andere, in 2016 en 2017 aangeboden, Nederlandse prospectusplichtige closed-end woningfondsen (bron: Stichting Autoriteit Financiële Markten, goedgekeurde prospectussen) is het financieringsniveau laag. Ook wordt er geen LTV convenant overeengekomen met de financier, waardoor de financiering niet door de financier kan worden opgeëist bij een waardedaling van de Woningportefeuille.

Fonds financiering (bij aanvang) LTV Convenant
Duurzaamwoningen Fonds 41% NEE
Huurwoningen Nederland Fonds, Groenwoningen Fonds 56% NEE
(eveneens beheerd door Credit Linked Beheer B.V.)    
Woningfondsen beheerd door derden 64% JA (67%)

Rendement

Het startdividend bedraagt 5,2% . Naar verwachting zal het dividend oplopen (door de verkoop van vrijkomende woningen) naar gemiddeld 6.1% . Het verwachte effectieve rendement bedraagt 7,8% .

Risico’s

Beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Meer informatie vindt u in het prospectus.

  • Verhuur- en leegstandrisico: leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten.

  • Kostenrisico: het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen.

  • Politiek risico: de fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

  • Financieringsrisico: omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds.

  • Het risico van het tweede hypotheekrecht: Ondanks het relatief lage niveau van de financiering (gemiddeld 35%) is de Financier als eerste gerechtigd op de opbrengsten van de woningen.

  • Renterisico: een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.

  • Liquiditeitsrisico: Niettegenstaande de aanwezigheid van een aanzienlijk deel aan liquide beleggingen is het niet altijd mogelijk om participaties te laten inkopen door het Fonds.

Lees het prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement.